Aj napriek maximálnej snahe o dodanie kvalitného produktu sa môže vyskytnúť nejaká vada. Než nám tovar pošlete, prosím napíšte nám a problém spolu vyriešime čo najrýchlejšie a najlepšie.

Email info@bikeit.cz alebo odošlite vyplnený formulár.

     uveďte dátum nákupu
     číslo objednávky
     bankové spojenie
     aký tovar vraciate a aké má vady (pokiaľ možno pridajte aj fotografie)

Adresa pre vrátenie tovaru je:

Katarína Haasová
Jizerská 2914/21
400 11 Ústí nad Labem - Severná Terasa
Česko
Napíšte nám: info@bikeit.sk
Telefón: +420 727 916 289


Reklamačný poriadok


I. Všeobecné ustanovenia
1. Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a vzťahuje sa na spotrebný tovar (ďalej len „Tovar“), u ktorého sú v reklamačnej lehote či záručnej dobe uplatňované práva kupujúceho z vadného plnenia (ďalej len „Reklamácia“).

2. Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „VOP“). Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas s VOP as týmto Reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že je s nimi riadne oboznámený. V prípade rozporu VOP a Reklamačného poriadku má prednosť Reklamačný poriadok.

3. Zákazníkom internetového obchodu www.bikeit.sk je buď kupujúci-spotrebiteľ v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka (ďalej len „Kupujúci-spotrebiteľ“) alebo kupujúci-podnikateľ, ktorý pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (ďalej len „Kupujúci – podnikateľ“). Kupujúci – spotrebiteľ a Kupujúci – podnikateľ sú ďalej spoločne označovaní aj ako „Kupujúci“.

4. Predávajúci pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Predávajúci je podnikateľom, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva Kupujúcemu výrobky alebo služby.

II. Zodpovednosť Predávajúceho
1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä Predávajúci zodpovedá, že v čase, keď Kupujúci Tovar prevzal:

a) má Tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, také vlastnosti, ktoré Predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré Kupujúci očakával s ohľadom na povahu Tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,
b) sa Tovar hodí na účel, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo na ktorý sa Tovar tohto druhu obvykle používa,
c) Tovar zodpovedá akosti alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,
d) je Tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a,
e) Tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

2. K Tovaru je prikladaný daňový doklad ak niektorým výrobkom záručný list. Ak nie je k Tovaru priložený záručný list, slúži na uplatnenie reklamácie daňový doklad.

3. Právo z vadného plnenia Kupujúcemu nepatrí pre vadu, na ktorú Predávajúci Kupujúceho pred prevzatím Tovaru upozornil, alebo ktorú Kupujúci sám spôsobil.

4. Zodpovednosť Predávajúceho za vady sa nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním, u Tovaru predávaného za nižšiu cenu za vadu, pre ktorú bola nižšia cena dojednaná, u použitého Tovaru za vadu zodpovedajúcu miere používania alebo opotrebenia, ktorú mal Tovar pri prevzatí Kupujúcim.

5. Práva zo zodpovednosti za vady Tovar sa nevzťahujú najmä na prípady, keď závada alebo poškodenie vznikla:

• mechanickým poškodením Tovaru
• preukázateľne nedovolenými zásahmi do prístroja, živelnou katastrofou, mechanickým poškodením alebo ak boli odstránené alebo poškodené plomby v prípade, že je Tovar plombami opatrený,
• elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje) s výnimkou bežných odchýlok,
• preukázateľne nesprávnym používaním,
• používaním v rozpore s návodom na použitie alebo pokynmi uvedenými na obale alebo v záručnom liste,
• užívaním v rozpore so všeobecne známymi pravidlami užívania,
• preukázateľne používaním v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo výrobcom určené alebo ktoré jednoznačne vyplýva z povahy veci,
• preukázateľne neodbornou inštaláciou a obsluhou,
• pokiaľ predložený záručný list vykazuje zjavné známky vykonaných zmien údajov alebo ak je na Tovare odlišné výrobné číslo od toho, ktoré je uvedené v záručnom liste.

6. Vada, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením do prevádzky, je považovaná za vadu, pokiaľ táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dojednané v kúpnej zmluve a vykonané Predávajúcim alebo inú osobu na zodpovednosť Predávajúceho.

7. Na žiadosť Kupujúceho potvrdí Predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú jeho povinnosti v prípade chybného plnenia. Predávajúci má povinnosti z vadného plnenia najmenej v takom rozsahu, v akom trvajú povinnosti z vadného plnenia výrobcu. V potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikujúci údaj, prípadne aj ďalšie údaje potrebné na zistenie jeho totožnosti.

III. Prevzatie Tovaru
1. Kupujúci pri osobnom prevzatí Tovaru od Predávajúcneho skontroluje preberaný Tovar, jeho úplnosť a nepoškodenosť obalov. Kupujúci pri prevzatí Tovaru od prepravcu riadne a starostlivo skontroluje stav zásielky (najmä počet balíkov, neporušenosť firemnej pásky s logom, neporušenosť či poškodenie obalu) podľa prepravného listu.

2. Kupujúci ďalej v deň prevzatia skontroluje kompletnosť Tovaru, najmä že balenie je neporušené a obsahuje Tovar a jeho všetko príslušenstvo.

3. Všetky nezrovnalosti je potrebné Predávajúcemu nahlásiť pri osobnom prevzatí na mieste. Pri prevzatí Tovaru od prepravcu je nutné vyznačiť všetko v odovzdávacom protokole prepravcu a informovať bez zbytočného odkladu Predávajúceho.

4. Ak zistí Kupujúci na Tovare či zásielke nezrovnalosti, nie je povinný takýto Tovar či zásielku prevziať.

IV. Práva Kupujúceho-spotrebiteľa z chybného Tovaru
1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu-spotrebiteľovi, že Tovar pri prevzatí nemá vady. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že Tovar bol vadný už pri prevzatí.

2. Kupujúci-spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri Tovare v dobe dvadsiatich štyroch mesiacov od prevzatia.

3. Ak nemá vec vlastnosti uvedené v článku II., môže Kupujúci – spotrebiteľ požadovať aj dodanie nového Tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané. Pokiaľ sa vada týka iba súčasti Tovaru, môže Kupujúci-spotrebiteľ požadovať len výmenu tejto súčasti, ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom na povahu vady neúmerné, najmä ak je možné vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, jedná sa o nepodstatné porušenie zmluvy av takom prípade má Kupujúci – spotrebiteľ vždy právo výhradne na bezplatné odstránenie vady opravou veci.

4. Právo na dodanie nového Tovaru alebo výmenu súčasti má Kupujúci-spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, pokiaľ nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Kupujúci-spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť. Za opakovaný výskyt vady po oprave sa považuje rovnaká vada, ktorá bola v reklamačnej lehote či záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná a ktorá sa znovu vyskytne. O väčší počet vád sa jedná aj v prípade, keď sa na tovare vyskytujú aspoň tri vady súčasne, pričom každá z nich musí brániť riadnemu užívaniu veci, alebo pokiaľ sa na tovare postupne vyskytnú štyri rôzne odstrániteľné vady.

5. Pokiaľ Kupujúci-spotrebiteľ od zmluvy neodstúpi ani neuplatní právo na dodanie nového Tovaru bez vád, na výmenu jeho súčasti alebo na opravu, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci-spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Predávajúci nemôže dodať nový Tovar bez vád, vymeniť jeho súčasť alebo Tovar opraviť, ako aj v prípade, že Predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo v prípade, že by zjednanie nápravy pôsobilo značné ťažkosti Kupujúcemu – spotrebiteľovi.

V. Práva Kupujúceho-podnikateľa z chybného Tovaru
1. Právo Kupujúceho-podnikateľa z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má Tovar pri prevzatí, hoci sa prejaví až neskôr. Kupujúci-podnikateľ musí Predávajúcemu vadu vytknúť bez zbytočného odkladu po tom, čo mohol vadu pri včasnej prehliadke a dostatočnej starostlivosti zistiť.

2. Právo Kupujúceho-podnikateľa založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

3. Ak je vada podstatným porušením zmluvy, má Kupujúci-podnikateľ podľa svojej voľby právo na dodanie novej veci, opravu, primeranú zľavu alebo na odstúpenie od zmluvy (s právom na vrátenie kúpnej ceny v plnej výške). Ak je vada nepodstatným porušením zmluvy, má Kupujúci-podnikateľ právo na odstránenie vady alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

4. Ak neodstráni Predávajúci vadu Tovaru včas alebo vadu odmietne odstrániť, môže Kupujúci-podnikateľ požadovať zľavu z kúpnej ceny, alebo môže od zmluvy odstúpiť.

VI. Reklamácia Tovar
1. Reklamáciu Tovaru môže Kupujúci uplatniť osobne v prevádzke Predávajúceho alebo reklamovaný Tovar zaslať prepravnou službou na adresu Kateřina Haasová, Jizerská 2914/21, Ústí nad Labem, 400 11

2. Kupujúci je povinný preukázateľným spôsobom doložiť, že Tovar bol zakúpený v internetovom obchode www.bikeit.sk. Optimálny je originál dokladu o zakúpení Tovaru alebo riadne vyplnený záručný list.

3. Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (napr. batérie, akumulátor), býva jeho obvyklá životnosť pri bežnom užívaní 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Právo Kupujúceho reklamovať Tovar v zákonnej záručnej lehote tým nie je dotknuté. Kupujúci však musí prihliadať na skutočnosť, že záruka sa nevzťahuje na opotrebenie Tovaru alebo jeho dielov spôsobené obvyklým používaním a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou.

VII. Záruka za akosť
1. Záruku za akosť je možné dojednať v zmluve, prípadne ju môže Predávajúci prevziať vyhlásením v záručnom liste.

2. Ak predávajúci poskytol nad rámec svojich zákonných povinností záruku za akosť, jej uplatnenie sa riadi týmto reklamačným poriadkom, pokiaľ potvrdenie o povinnostiach predávajúceho z vadného plnenia alebo zmluva neustanovuje niečo iné.

VIII. Vybavenie reklamácie
1. Kupujúcemu – spotRebiteľovi musí byť reklamácia, vrátane odstránenia vady, vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci-spotrebiteľ nedohodnú na dlhšej lehote. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po uplatnení reklamácie v súlade s § 605 Občianskeho zákonníka. Po uplynutí tejto lehoty sa Kupujúcemu-spotrebiteľovi priznávajú rovnaké práva ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy. Lehota 30 dní nie je záväzná voči Kupujúcemu-podnikateľovi.

2. Kupujúci-spotrebiteľ sa môže o výsledok reklamácie sám zaujímať na adrese prevádzky, kde reklamáciu uplatnil, alebo na jej zákazníckej telefónnej linke, prípadne emailom.

3. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť na overenie existencie reklamovanej vady a na jej odstránenie (vrátane vyskúšania alebo demontáže výrobku). Kupujúci pri uplatnení reklamácie je povinný odovzdať Tovar čistý v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami vrátane všetkých súčastí a príslušenstva.

4. Kupujúci je povinný odovzdať Tovar do reklamačného konania kompletný. Ďalej odporúčame priložiť kópiu predajného dokladu, podrobný popis závady a úplné kontaktné údaje (adresa, telefón, e-mail). V prípade, že Kupujúci nedodá Tovar kompletný a jeho kompletnosť je nevyhnutná na zistenie existencie reklamovanej vady a/alebo na jej odstránenie, beh lehoty na vybavenie reklamácie začína až dodaním chýbajúcich častí.

5. Pri uplatnení reklamácie dostane Kupujúci písomné potvrdenie - reklamačný protokol, ktorý mu slúži ako doklad pri vysporiadaní reklamácie. Kupujúci je povinný pri spisovaní reklamačného protokolu uviesť všetky požadované údaje, ktorých úplnosť a správnosť potvrdzuje podpisom reklamačného protokolu. V reklamačnom protokole sú informácie, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je Kupujúcim požadovaný. Pokiaľ Kupujúci výrobok do reklamačného konania zaslal prepravnou službou, dostane reklamačný protokol e-mailom.

6. Ak je reklamácia uznaná za oprávnenú, má Kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva.

IX. Odmietnutie prijatia do reklamácie
1. Predávajúci je oprávnený odmietnuť prijatie Tovaru do reklamácie, pokiaľ je Tovar znečistený alebo sú znečistené jeho súčasti.

2. Predávajúci je oprávnený odmietnuť reklamáciu Tovaru aj v prípade, že Tovar nie je odovzdávaný v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.

X. Vyzdvihnutie Tovar zo záručnej opravy
1. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho buď prostredníctvom SMS, e-mailom alebo telefonicky. Pokiaľ bol Tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení zaslaný na adresu Kupujúceho.

2. Predávajúci vydá, prípadne zašle, Kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom je uvedený dátum a spôsob vybavenia reklamácie, potvrdenie o vykonaní opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne zdôvodnenie zamietnutia reklamácie.

3. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného Tovaru zo záručnej opravy do 2 mesiacov od uplynutia doby, kedy záručná oprava bola vybavená, je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu poplatok za uskladnenie vo výške 10,- Sk za každý začatý deň omeškania s vyzdvihnutím Tovaru. Kupujúci súhlasí s tým, že Predávajúci môže Tovar zadržať, pokiaľ mu Kupujúci neuhradí náklady spojené s uskladnením Tovaru. Ak nebude vzniknutý dlh Kupujúcim ani na výzvu uhradený, môže Predávajúci takto zadržaný Tovar speňažiť az výťažku speňaženia zadržanej veci svoju pohľadávku uspokojiť.

4. V prípade vzniku pohľadávky Predávajúceho voči Kupujúcemu má Predávajúci právo zadržať reklamovaný Tovar. Ak nebude pohľadávka Predávajúceho uspokojená, má právo Tovar speňažiť az výťažku speňaženia uspokojiť svoju pohľadávku.

5. Pri výdaji Tovaru po vybavení reklamácie je Kupujúci povinný predložiť doklad, ktorý obdržal pri prijatí o Tovare do reklamácie, popr. musí preukázať svoju totožnosť.
Formulár - pre uplatnenie reklamácieTento Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 27. 3. 2023 a nahrádza všetky predchádzajúce znenia. Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.